Штампа

 

Завршни рад кандидата: МИЛАН СТОЈИЉКОВИЋ 329/ДС под називом : ЗНАЧАЈ И УЛОГА МЕТОДА ПРОЦЕНА РИЗИКА КОД ТРАНСПОРТА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ ТРАНСПОРТУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 28.9.2021 године.

 

У Врању, 28.9.2021.г.