ОНЛАЈН УПИСУПУТСТВО ЗА ОНЛАЈН ПРИЈАВУ

Зашто уписати АТВСС - Одсек Врање

 • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
 • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
 • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
 • Студијски пpограми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
 • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
 • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

Текстови конкурса

 

ОНЛАЈН УПИСУПУТСТВО ЗА ОНЛАЈН ПРИЈАВУ

Зашто уписати АТВСС - Одсек Врање

 • Акредитовани студијски програми обезбеђују признату диплому.
 • Високостручан наставни кадар пружа струдентима теоријска и практична знања
 • Настава се изводи по принципима Болоњске декларације кроз разне облике и методе интерактивног приступа.
 • Студијски праграми су компатибилни са програмима истих или сличних усмерења на иностраним колеџима.  Студенти су укључени у практичне пројекте на којима примењују знања, развијају вештине и стилу искуства неопходна за обављање посла инжењера, економисте и менаџера.
 • Студенти имају занимљив друштвени живот кроз активности студентског парламента.
 • У непосредној близини Одсека Врање налази се студентски дом и менза.

Текстови конкурса

 

КАКО ДО ИНДЕКСА?

Упис студената врши се на основу расписаног конкурса за упис. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:

 • Диплому о завршеној средњој школи у трогодишњем или четворогодишњенм трајању
 • Сведочанства свих разреда средње школе
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

ИНФОРМАТОР

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

КАПАЦИТЕТИ

Програми се реализују у складу са Законом о високом образовању и одлукама Комисије за Акредитацију и Проверу Квалитета Републике Србије КАПК који функциоше у оквиру Националног Акредитационог Тела. 

У складу са са дозволама за рад и уверењима за акредитацију студијских програма, Одсек Врање, уписује укупно 205 студената на основним студијама на седам студијских програма, и то:

 • 100 студената који се финансирају из буџета и
 • 105 који се сами финансирају.

Студијски програми се одликују савременим наставним садржајима који, у комбинацији са практичним радом, омогућавају студентима стицање савремених знања, вештина, способности и ставова потребних све захтевнијем тржишту рада. 

 Студентима је доступно  2148 м2, модерно опремљеног наставног и лабораторијског простора са свом потребном дидактичком опремом, савременaмернa опремa, квалитетно наставно особље.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се полаже из математике, хемије или економије зависно од студијског програма.
 •  На основу збира бодова са пријемног испита (максимално 60) и бодова добијених за успех у претходном школовању (максимално 40) врши се рангирање кандидата.
 • У прву годину студија може бити уписан кандидат који се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Уколико имате било каквих питања везана за упис слободно нас контактирајте на odsekvranje@akademijanis.edu.rs, или путем телефона 017 / 421 - 859

Потребна документација

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената: 

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 3-2023.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
 • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 3-2023.
 • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 3-2023 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи од 60.000,00 до 70.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а
 

Школа на мапи


Стручне службе у школи

Телефон централе +381 (0) 17 421 859Телефон (локал)Рад са странкама
Руководилац 102 9:00 - 13:00
Помоћник руководиоца 118 9:00 - 13:00
Секретар 103 8:00 - 14:30
Студентска служба 104 8:00 - 14:00
Рачуноводство 120 8:00 - 14:00
Библиотека 124 7:30 - 14:30
Скриптарница 105 8:00 - 14:00
Студентски савез +381 (0) 17 421 889

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image