Екологија и заштита животне средине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Екологија и заштита животне средине
ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне струковне студије, 180 ЕСПБ, I ниво студија
ОБРАЗОВНО-НАУЧНО ПОЉЕ: Техничко-технолошке  науке
НАУЧНА ОБЛАСТ:  Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
СТРУЧНИ НАЗИВ: Струковни инжењер заштите животне средине

Студијски програм основних струковних студија Екологија и заштита животне средине заснован је на Закону о високом образовању Републике Србије и принципима европског високог образовања који су садржани у Болоњској декларацији. Сврха студијског програма Екологија и заштита животне средине је формирање струковног инжењера који поседује стручна знања о заштити животне средине, као и способност и вештине потребне за имплементацију тих знања не само у области заштите, већ и на плану екологије, управљања и унапређења животне средине у контексту глобалне стратегије одрживог развоја.

Савладавањем студијског програма основних струковних студија Екологија и заштита животне средине студенти стичу знање и вештине који их чине компетентним за обављање стручних послова у области инжењерства заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Екологија и заштита животне средине студент стиче следеће опште способности:

 • Aнализу и синтезу знања у области инжењерства заштите животне средине;
 • Способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • Овладавање сложеним и специфичним методама и техникама истраживања у различитим сегментима животне средине, заштити биодиверзитета и органској производњи;
 • Развој критичког мишљења и приступу проблематици заштите животне средине у приступу и раду;
 • Изградњу правилног става према животној средини заснованим на принципима и циљевима одрживог развоја према Агенди 2030;
 • Развијање професионалне етике за постизање квалитетних професионалних резултата и развијање смисла за успешан тимски рад;
 • Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;
 • Савладавање вештина рада на рачунару и његове примене у области заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Екологија и заштита животне средине студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Разумевање животне средине и проблема који би се у њој могли да догоде, или су се већ догодили;
 • Способност разумевања животне средине у склопу свих релевантих еколошких, инжењерских и економских димензија;
 • Стицање способности за примену информационих технологија, са циљем унапређења управљања животном средином у складу са принципима и циљевима одрживог развоја;
 • Развијање способности за иновативне приступе у очувању животне средине;
 • Оспособљавање за прогнозирање и стратешко планирање дешавања у животној средини;
 • Темељно познавање и разумевање законитости и принципа загађења и заштите животне средине;
 • Решавање конкретних истраживачких проблема из области инжењерства заштите животне средине, уз употребу сложених научних метода и поступака;
 • Способност размене идеја, проблема и решења;
 • Разумевање специфичних задатака и одговорности у оквиру посла;
 • Повезивање знања из сродних и других дисциплина и њихова примена;
 • Сакупљање и интерпретација релевантних информација и новина у области екологије, загађења и заштите животне средине и органске производње из стручне и научне литературе;
 • Потребу за сталним усавршавањем у струци;
 • Вештине ефикасне стручне и научне комуникације, прикупљање и обраде релевантних података употребом информационо-комуникационих технологија у области заштите животне средине.

Свршени студент студијског програма основних струковних студија Екологија и заштита животне средине оспособљeн је за рад у међународним и националним организацијама за заштиту природе и животне средине; установама - јавне службе и предузећа, локалне самоуправе, агенције и дирекције за заштиту животне средине, државне и градске управе и секретаријати које се баве проблемима и питањима из области заштите животне средине; индустрији, институцијама које се баве очувањем и унапређивањем квалитета природних екосистема; установама чији је примарни задатак очување и заштита природе и природних ресурса, али и органска производња; образовним установама, школама, институтима који се у оквиру наставних планова и програма истраживања баве различитим аспектима екологије и заштите животне средине; као и другим установама чија делатност захтева стручна знања из области заштите животне средине.