Учесници конкурса за избор у звање демонстратора  достављају:

  • пријаву на конкурс;
  • биографију;
  • Потврду да је студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

Приликом избора у звање, предност имају студенти који су прошли вежбе на предметима који припадају ужој стручној области за коју се ангажују.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних студија, Београдска бр. 18, 18000, Ниш, са назнаком: за Конкурс.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пројекти , награде и признања