drumski saob spec

Сврха студијског програма Друмски саобраћај и транспорт на специјалистичким струковним студијама је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера у области саобраћаја као важне научне и привредне гране са огромним утицајем на економску и друштвену сферу у свакој земљи.

Студијски програм Друмски саобраћај и транспорт конципиран је тако да обезбеђује високо компетентне научно – стручно оријентисане кадрове који на специјалистичким струковним студијама стичу знања, способност и вештине, потребне за имплементацију тих знања, и компетенције из области саобраћајног инжењерства, а које су друштвено оправдане и корисне; који су спремни да активно учествују у развоју друмског саобраћаја у региону и који ће бити одговорни за одржавање високог потенцијала Србије у области друмског саобраћаја.

Овако конципиран студијски програм обезбеђује стицање компентеција које су вишеструко друштвено оправдане, неизоставно потребне и вишеструко корисне за обезбеђивање што вишег нивоа одрживости развојних стратегија и акционих планова моделовања и практичног деловања на унапређењу и развоју друмског саобраћаја, као и транспорта.

Поред тога, овај студијски програм усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења.

Један од циљева студијског програма је образовање и оспособљавање студената за брзо укључивање у непосредан рад везан за област друмски саобраћај, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области

Студент треба да стекне шира знања из области саобраћајног инжењерства, да овлада техникама и поступцима за примену стечених знања у пракси.

Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај и транспорт на специјалистичким струковним студијама студент стиче следеће опште способности:

 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица у области друмског саобраћаја,
 • примена стечених теоријских знања у решавању практичних проблема,
 • праћење развоја технологије и унапређивање својих знања,
 • коришћење инжењерског приступа и савремених софтверских алата,
 • разумевање професионалне и етичке одговорности специјалисте струковног инжењера саобраћаја,

Oвладавање методама и поступцима истраживања у различитим сегментима друмског саобраћаја, развијање критичког и самокритичког мишљења и приступа прблематици друмског саобраћаја.

По завршетку студијског програма студент стиче следеће предметно – специфичне способности:

 • анализа и креирање стратегија безбедности саобраћаја,
 • описивање и анализа узрока и последица саобраћајних незгода,
 • реализовање вештачења саобраћајних незгода,
 • дефинисање идејних решења и ефеката увођења интелигентних система у саобраћају,
 • примена међународних и националних стандарда, препорука и регулативних мера у различитим областима саобраћаја и транспорта,
 • дефинисање пројектних задатака,
 • примена знања из маркетинга, менаџмента и логистике у различитим видовима саобраћаја и транспорта,
 • анализа утицаја друмског саобраћаја на животну средину,
 • анализа карактеристика саобраћајних захтева,
 • дефинисање перформанси постојећих система и процеса у саобраћају, транспорту и логистици,
 • анализа и оптимизација саобраћајно – транспортних и логистичких система,
 • дефинисање мера за управљање саобраћајем и квантификовање ефеката мера,
 • дефинисање перформанси квалитета саобраћајно – транспортних и логистичких услуга,
 • анализа, поређење и креирање метода истраживања у друмском саобраћају.

Исход процеса учења на студијском програму Друмски саобраћај и транспорт на специјалистичким струковним студијама је формирање стручњака са неопходним стручним образовањем који поседује проширена знања у односу на знање стечено на основним струковним студијама, у области друмског саобраћаја.

Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на следећим пословима: анализа саобраћајних незгода у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја, израда стратегије и тактике спречавања саобраћајних незгода на одређеном подручју, организација и спровођење увиђаја саобраћајних незгода, експертизе – вештачења саобраћајних незгода, контрола и регулисање саобраћаја, експлоатација и одржавања путева са аспекта безбедности саобраћаја.

Напомена:

     Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета студент бира један.
     Предмети изборног блока 2 – од два изборна предмета студент бира један.

 

Друмски саобраћај и транспорт - специјалистичке струковне студије - Акредитација 2020

 Табела предмета студијског програма Друмски саобраћај и транспорт ССС - са изменама из 2021.г. 

Табела предмета студијског програма Друмски саобраћај и транспорт ССС

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај и транспорт ССС

Друмски саобраћај - специјалистичке струковне студије - Акредитација 2014

 Табела предмета студијског програма Друмски саобраћај ССС - акредитација 2014.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај ССС    - акредитација 2014.

Пројекти , награде и признања