О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

 

Студентски парламент, као веза студената и управе Високе школе из Врања, бави се превасходно остваривањем пуних студентских права и побољшањем услова студирања. Он претставља својеврстан «сервис» студената који има обавезу да се, преко делегираних претставника, бори за побољшање услова студирања и решавање бројних студентских питања.

Успостављање студентског парламента је једна од основних претпоставки за активно уцешће студената у раду високошколске установе и њихово третирање као равноправног партнера заједно са државом и професорима.

Њихова партиципација је једна од полазних основа болоњског процеса и успешног реформисања високог образовања.

Претставнички орган студената Високе школе у Врању, са 17 чланова конституисан је са циљем да заступа и остварује интересе студената, уређује питања значајна за студенте, унапређује студијске и социјалне односе, и развија студентске активности у разним областима.

Свој статус,деловање и организацију студентски парламент је уредио статутом. Повезивање са студентским организацијама из других универзитетских центара и размена искустава, део су интензивне активности Високе школе у Врању.

Чинимо све да успоставимо бољу комуникацију са универзитетима који имају много дужи стаж од нашег. Размена искустава и студената ће нам значити много. Кроз организовање едукативних програма имамо шансу да научимо пуно, али и да кроз успостављање такве сарадње и наш студентски парламент организационо јача.

Зато су Студентском парламенту у Врању увек отворена врата за сарадњу са колегама из других универзитета како из земље тако и иностранства.

 

Акта Студентског парламента

 

Чланови Студентског парламента