inz nam i ent

Студијски програм Инжењерство намештаја и ентеријера даје темељна знања из широког подручја техничких и природних вештина и стручна знања која захтева савремени развој предузећа дрвне индустрије: познавање грађе дрвета и својстава дрвета, основна знања о заштити дрвета, основна техничка знања за праћење и контролу рада машина за обраду дрвета и транспортне опреме, оспособљеност за надзирање технолошких процеса и спровођење одређених технолошких операција, суделовање у набавци материјала и остале опреме, надзирање квалитета производа и квалитета рада, улазна, фазна, међуфазна и завршна контрола квалитета производа од дрвета, стручна, оперативна знања за вођење технолошких процеса.

Свршени студент студијског Инжењерство намештаја и ентеријера оспособљен је за стручне послове у свим облицима предузећа која се баве прерадом дрвета, може радити као сарадник у пословима трговине и дистрибуције производа од дрвета и обављати одређене послове и задатке у дрвноиндустријском предузетништву. Оспособљен је и за надзирање и вођење процеса сушења дрвета, за праћење спровођења технолошких поступака у пилани, у подручју производње фурнира, фурнирских плоча и плоча иверица, у производњи намештаја, грађевинске столарије и других производа од дрвета.

Студијски програм Инжењерство намештаја и ентеријера омогућава студентима да по завршетку основних струковних студија могу одмах да се укључе у производни процес оног усмерења који су изабрали током студирања, што је омогућено наставним планом који студенте треће године струковних студија усмерава преко изборних предмета.

Током студирања, студентима су на располагању савремено опремљене лабораторије и радионице у школи за извођење лабораторијских вежби, рачунарска учионица, као и амфитеатар и више сала за слушање теоријске наставе.

Након завршених студија на овом студијском програму, студенти су оспособљени за практичан рад у струци, као и за наставак школовања у земљи и иностранству.

Дипломирани студент студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера ће:

 • Разликовати својства дрвета као материјала за обраду;
 • Разликовати материјале за површинску обраду дрвета, окове и остале материјале;
 • Разликовати врсте и примену машина и алата за обраду дрвета;
 • Употребити правила графичке комуникације и норми у изради техничких цртежа;
 • Користити пројекције приликом приказивања и читања техничких цртежа;
 • Применити одговарајуће материјале, везе и спојеве у разради конструкције финалних производа;
 • Конструисати намештај ентеријера, галантерије и грађевинске столарије коришћењем прибора за цртање и апликативног CAD програма;
 • Рачунаром израдити технички цртеж финалног производа од дрвета у 2D и 3D апликативном програму;
 • Дефинисати захтеве и функцију намештаја и простора;
 • Применити сазнања из подручја норми, трендова и стилова, материјала и технологија у обликовању намештаја и опремању простора;
 • Скицирати идејно решење намештаја и осталих производа од дрвета;
 • Одредити обликовно–функционалне, конструкцијско–технолошке и друге значајности идејног решења производа;
 • Применити основне компоненте просторног изражавања и начела архитектонског пројектовања у задатом простору;
 • Презентовати идејно решење намештаја, производа од дрвета и опремљеног простора применом апликативних 2D и 3D софтверских програма за моделирање намештаја и простора;
 • Контролисати тачност обраде;
 • Вршити улазну, фазну, међуфазну и завршну контролу квалитета производа од дрвета;
 • Разликовати CNC машине за обраду дрвета;
 • Обрадити материјал на CNC машини;
 • Водити продајни процес и комуницирати са партнерима на српском и енглеском језику, користећи традиционалну и информатичку технологију.

Кадрови који се школују на студијском програму Инжењерство намештаја и ентеријера потребни су привреди овог краја у будућности, што је и утврђено приликом анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Наставни програм овог студијског програма је састављен тако да студенти стичу добру научну и стручну базу за даље усавршавање и стицање практичних знања, преко специјалистичких студија.

Дипломирани студенти овог студијског програма истовремено својим знањима стеченим у току студија унапређују квалификациону структуру становништва целе земље, а нарочито Пчињског округа.

Инжењерство намештаја и ентеријера - дуални модул

Дуални модел студија биће реализован као модул у оквиру студијског програма основних струковних студија Инжењерство намештаја и ентеријера. Својом структуром, дуални модел студија у потпуности прати циљеве и исходе учења класичног студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера уз наглашен развој савремених, друштвено потребних и тражених, компетенција које студенти стичу директним укључивањем у пословне и радне процесе у индустрији намештаја.

Поред општих компетенција, студент савладавањем дуалног модела студија стиче искуство радом у реалном окружењу на решавању конкретних инжењерских задатака и пројеката у области инжењерства намештаја и ентеријера чиме додатно оснажује предметно-специфичне компетенције струковног инжењера технологије. Модул по дуалном моделу студија студијски програм основних струковних студија Инжењерство намештаја и ентеријера садржи Учење кроз рад. Учење кроз рад, на студијском програму Инжењерство намештаја и ентеријера према дуалном моделу студирања, саставни је део студијског програма који носи укупно 45 ЕСПБ бодова на нивоу целог студијског програма (у четвртом, петом и шестом семестру по 15 ЕСПБ) и представља организован процес (у 3 нивоа предмета Учење кроз рад који се реализују у 3 семестра). Током Учења кроз рад 1-3, студенти ће, под надзором ментора код послодавца, радећи четири дана недељно током семестра код послодавца, примењивати теоријска знања у реалном радном окружењу и остварити непосредно учешће у пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету у области инжењерства намештаја и ентеријера. Са друге стране, радећи са запосленима, студенти могу да стекну практична знања, вештине и искуства, да развијају способности и изграђују ставове компетентног струковног инжењера технологије.

Инжењерство намештаја и ентеријера - Акредитација 2017:

Табела предмета студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера - акредитација 2017 са изменом из 2021.г. 

Табела предмета студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера - акредитација 2017. 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера - акредитација 2017.

Инжењерство намештаја и ентеријера - Дуални модул

Табела предмета студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера по дуалном модулу 

Пројекти , награде и признања