Делатност Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање је високо образовање које је од посебног значаја за Републику Србију и Пчињски округ, и део су међународног, а посебно европског, образовног простора.

Образовни рад на Одсеку Врање обавља се и организује на начин утврђен Статутом а у сладу са Законом о високом образовању којим се уређује високо образовање. 

Основни задаци :

 1. Организовање студија на основним струковним, специјалистичким и мастер струковним студијама;
 2. Непрекидан и систематски рад на унапређењу квалитета студијских програма на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама, наставе, вредновање студената, уџбеника и литературе у складу са Болоњским процесом;
 3. Реализација домаћих и међународних пројеката у сарадњи са институцијама и организацијама из земље и иностранства;
 4. Стално усаглашавање студијских програма и стручног рада са актуелним научним и стручним сазнањима у Европи и свету;
 5. Публиковање научних и стручних сазнања кроз модерну издавачку делатност штампаних и електронских публикација;
 6. Реализација посебних програма, обука, семинара и симпозијума за стално научно и стручно усавршавање и подстицање иновативности наставника као и овладавање новим методама рада;
 7. Изградња организационе структуре за обезбеђење квалитета и стално унапређење система управљања квалитетом;
 8. Стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног;
 9. Обезбеђивање свих неопходних ресурса потребних за реализацију образовне и издавачке делатности;
 10. Пружање знања и вештина (компентенција) које ће студентима омогућити ефикасну интеграцију у савремене научне, привредне и друштвене токове;
 11. Сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу стицања практичних знања студената као и решавања техничких проблема и подстицање развоја предузећа;
 12. Омогућавање мобилности студената у складу са Болоњском декларацијом;
 13. Развој квалитетног и ефикасног информационог система.

Основни циљеви :

 1. Преношење најновијих научних и стручних знања и вештина;
 2. Развој науке и континуирано усавршавање научног и стручног подмлатка;
 3. Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање у пољу техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и ИМТ студија, у области машинског, саобраћајног и технолошког инжењерства, инжењерства заштите животне средине, биотехничких наука и у области економских наука и менаџмента и бизниса;
 4. Применом европских и светских стандарда успешно остваривање висококвалитетних студије из поменутих области;
 5. Усмеравање студија ка стицању знања, вештина и способности на савременом европском и светском образовном нивоу у циљу квалитетне припреме за рад и успешно запошљавање;
 6. Стварање научног и стручног подмлатка и усавршавања у интернационалном и мултикултуралном окружењу;
 7. Спровођење образовног процеса по иновираним студијским програмима и помоћу модерних наставних метода;
 8. Допринос развоју науке и струке у Србији у складу са савременим трендовима развоја у Европи и свету.

Основни задаци и циљеви одређују тежње Високе школе примењених струковних студија и биће постигнути сталним, синхронизованим и делотворним напорима у областима образовања и науке.