PREDUZ MENADZ

Студијски програм Предузетнички менаџмент је конципиран тако да обезбеђује високо компетентне стручно оријентисане кадрове који на струковним студијама стичу знања, способност и вештине, потребне за имплементацију тих знања, и компетенције из области предузетништва, менаџмента и бизниса, а које су друштвено оправдане и корисне; који су спремни да активно учествују у развоју предузетништва у региону и који ће бити одговорни за одржавање високог потенцијала Србије у области друштвено-економског развоја.

Овако конципиран студијски програм обезбеђује стицање компентеција које су вишеструко друштвено оправдане, неизоставно потребне и вишеструко корисне за обезбеђивање што вишег нивоа одрживости развојних стратегија и акционих планова моделовања и практичног деловања на унапређењу и развоју предузетништва.

Сврха студијског програма Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама је образовање студената за предузетништво, реализација пословних подухвата –оснивање и менаџмент МСП, сталне иновације и стварање додатне вредности у унутрашњем расту и развоју МСП, локалне привреде и укупног националног предузетничког развоја, а у складу са потребама и развојем  Републике Србије.

Основни циљеви студијског програма Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области предузетничког менаџмента и постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака.  Предузетнички менаџмент усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења. Акценат је усмеравање и обука студената у правцу њихове менаџерске улоге у широком спектру организација, првенствено приватног сектора, подстицање иновативних и креативних способности у разматрању проблема, развијање способности за тимски рад, овладавање практичним вештинама и знањима. Студенти треба да стекну знање о значају и комплексности предузетничког менаџмента, науче савремене методе и њихову примену у пракси али и развијање нивоа знања и свести код студената за потребом перманентног образовања, а посебно у вези са предузетничким менаџментом.

Према томе, циљеви реализације студијског програма Предузетнички менаџмент су:

 • образовна и васпитна улога у области предузетништва и менаџмента,
 • обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области предузетничког менаџмента,
 • развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери,
 • развој и примена како теоријских тако и практичних знања,
 • развој сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде,
 • образовање висококвалитетних струковних менаџера са истакнутим креативним, тимским, комуникационим и аналитичким способностима,
 • подстицање бржег друштвено–економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области предузетничког менаџмента,
 • развијање способности за сарадњу у обављању најодговорнијих пословних активности и претварање пословне идеје у успех уз креативност и иновацију и уз примену менаџерских вештина током свих фаза животног циклуса бизниса,
 • развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом,
 • оспособљавање за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословној пракси, уз коришћење аналитичких метода и техника, оспособљавање студената за практичну примену стечених предузетничких знања и вештина, креативног мишљења и предузимања ризика у пракси и стална иновација знања.

Савладавањем студијског програма Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама на Високој школи примењених струковних студија у Врању, студенти стичу знања и вештине који их чине компетентним за обављање стручних послова у области: теоријских, методолошких и академских знања; специфичних и посебних знања; примењених знања и вештина; способности неопходних за лично предузетничко усавршавање.

Савладавањем студијског програма студенти стичу следеће опште способности и  предметно – специфичне способности:

 • разумевањe и савладавање проблема у области предузетништва и менаџмента,
 • примена и унапређење стечених теоријских знања и коришћење савремених софтверских у решавању практичних проблема у области предузетништва и менаџмента,
 • разумевање професионалне и етичке одговорности менаџера,
 • преношење запажања и вештина својим колегама и процена карактера односа са другим људима кроз отворену комуникацију и тимски рад,
 • креативно мишљење, планирање и организација,
 • генерисање предузетничких иновативних и креативних приступа икреирање изазовних циљева и орјентација према шансама,
 • планирање startap активности, маркетинг анализа и стратегија и разумевање процеса у различитим фазама животног циклуса МСП-а,
 • финансијско управљање, рачуноводство, опорезивање и кредитирање МСП-а,
 • планирање, управљање ресурсима и процена ризика и анализа утицаја предузетничког подухвата на животну средину,
 • предузетнички фокус и примена знања из менаџмента у области МСП и развоја малог бизниса.

Стечено знање студената завршених основних струковних студија обезбеђује стручност за рад и руковођење МСП и свим другим организацијама које се баве привредном делатношћу, планирањем и организовањем производње и промета роба и услуга. Генерално, очекивани исход учења је да се студент практично и теоријски оспособи да постане квалитетан струковни менаџер у пракси, а што се постиже активном наставом, низом практичних вежби, обављањем праксе у некој од привредних организација, израдом конкретних пројектних задатака, итд.

Предузетнички менаџмент - Акредитација 2022

 

Табела предмета студијског програма Предузетнички менаџмент - Акредитација 2022

Детаљна спецификација предмета студијског програма Предузетнички менаџмент - Акредитација 2022

 

Предузетнички менаџмент - Акредитација 2015

Табела предмета студијског програма Предузетнички менаџмент - Акредитација 2015

Детаљна спецификација предмета студијског програма Предузетнички менаџмент - Акредитација 2015

Пројекти , награде и признања