ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ СА НУТРИЦИОНИЗМОМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Технологија хране са нутриционизмом
ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне струковне студије, 180 ЕСПБ, I ниво студија
ОБРАЗОВНО-НАУЧНО ПОЉЕ: Техничко-технолошке  науке
НАУЧНА ОБЛАСТ:  Технолошко инжењерство
СТРУЧНИ НАЗИВ: Струковни инжењер технологије
 

Студијски програм основних струковних студија Технологија хране са нутриционизмом заснован је на Закону о високом образовању Републике Србије и принципима европског високог образовања који су садржани у Болоњској декларацији.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног инжењера технологије у складу са принцимима одрживог развоја руралне средине и расположивим ресурсима, традицијом, потребама друштва што обухвата и екологију и заштиту животне средине. Овако конципиран студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане, неизоставно потребне и вишеструко корисне за обезбеђивање високог нивоа одрживости развојних стратегија.

Реализацијом овако конципираног студијског програма струковни инжењери технологије поседују компетентности из области хране, технологије, производње хране и нутриционизма, како у домаћим тако и у европским и светским оквирима. Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у установама чија делатност захтева стручна знања из области технологије хране са нутриционизмом.

Реализација студијског програма је у складу са савременим трендовима у Европској Унији и програм задовољава исказану друштвену потребу за формирањем датог стручног профила, чиме се потврђује његова препознатљива сврха и друштвена улога.

Студијски програм Технологија хране са нутриционизмом треба да обезбеди постизање следећих циљева:

  • да стечена знања и вештине буду логична надоградња њиховог основног и средњошколског образовања,
  • да студенти буду оспособљени за стручан и непосредан рад у области технологије хране као и да стекну основна знања из нутриционизма,
  • да су студенти оспособљени да у производњи професионално интродукују и примењују најсавременије технологије из ове области,
  • да као струковни инжењери технологије на основу стечених знања и вештина повећавају ефикасност производње,
  • да готови производи буду здравствено безбедни и висококвалитетни,
  • да као технолози знају да планирају и организују одрживу производњу уз очување животне средине,
  • да знају да стечена знања и вештине преносе другима и да, на тај начин, утичу на проширивање ефикасности и економичности у производњи хране,
  • да развију способност тимског рада и да примењују најновије технологије,
  • да стечена знања и вештине могу користити за своје даље усавршавање као и за стицање вишег степена стручног образовања (мастер струковне студије – МСС).

Савладавањем студијског програма Технологија хране са нутриционизмом студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног рада (анализа, синтеза, решавање проблема и последица). Стичу се знања из нутриционизма, технолошког процеса производње и прераде, биохемије хране и прехране, микробиологије и хемије хране, токсикологије, контроле квалитета економике пословања итд. Студенти су упознати и са најновијим достигнућим, техникама и методама у подручју нутриционизма, catering-a, прехране и здравља, законским регулативама о храни, хигијени и санитацији и применом рачунарства у овој области.