struk med sestraСТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Струковна медицинска сестра

ВРСТА И НИВО СТУДИЈА: Основне струковне студије, 180 ЕСПБ, I ниво студија

НАУЧНО ПОЉЕ: Медицинске науке

НАУЧНА ОБЛАСТ: Медицинске науке

СТРУЧНИ НАЗИВ: Струковна медицинска сестра, струк. мед. сест.

Студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра заснован је на Закону о високом образовању Републике Србије, принципима европског високог образовања који су садржани у Болоњској декларацији, ставовима и препорукама интернационалних стручних и академских удружења из области здравствене неге, а према потребама друштва за високообразованим кадровима, који могу да прате брзи развој струке, науке и праксе у области здравствене неге, посебно узимајући у обзир тренд пораста броја медицинских сестара-техничара са средњом стручном спремом, и тенденција смањивања броја медицинских сестара са високим образовањем.

Сврха студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра је:

 • Образовање стручног кадра у складу са новим приступима здрављу и здравственој политици;
 • Подизање стручних компетенција медицинских сестара;
 • Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите;
 • Допринос развоју здравственог система у Републици Србији стварањем квалитетних кадрова;
 • Припрема и оспособљавање кадра за даље континуирано образовање.

Основни циљ студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра је образовање струковних медицинских сестара које ће бити оспособљене за остваривање највиших професионалних и етичких стандарда кроз самостални и тимски рад, у области здравствене неге, у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа.

Исходи студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра су:

 • Способност самосталног, ефикасног и одговорног обављања опште здравствене неге засноване на етичким принципима и холистичком приступу кориснику здравствених услуга;
 • Умеће примене стечених теоријских знања и вештина у свим видовима опште неге болесника, које укључују мере унапређења здравља, спречавања болести и збрињавања и то: у примарној здравственој заштити и породици, у амбуланти и кућним условима, поштујући различитости, културу и етничку припадност, у општим и специјализованим болницама и центрима, у установама социјалне заштите;
 • Умеће спровођења здравствене неге засноване на доказима (evidence based nursing) и примене међународних стандарда из сестринске праксе;
 • Вештина организације дневних радних задатака, вођења одговарајуће сестринске и медицинске документације и руковођење тимом за здравствену негу;
 • Способност међупрофесионалне сарадње у процесу дијагностике, лечења и неге оболелих и повређених;
 • Способност поштовања принципа професионалне етике и њихова афирмација код других чланова тима.

 

Струковна медицинска сестра биће оспособљена за:

 • Самосталан рад и примену стеченог теоријског знања и вештина у свим видовима опште неге болесника, укључујући мере унапређења здравља и спречавања болести у примарној здравственој заштити - у амбулати и кућним условима, у секундарној здравственој заштити - општим и специјализованим болницама, у терцијалној здравственој заштити - у клиничким центрима;
 • Руковођење тимом за здравствену негу, координацију рада са осталим тимовима и сарадњу са стручњацима са високим образовањем у процесу дијагностификовања и лечења оболелих и повређених;
 • Организацију дневних радних задатака и вођење одговарајуће администрације;
 • Пренос стечених знања и искустава на друге чланове тима;
 • Праћење стручне литературе и наставак усавршавања кроз специјалистичке и мастер струковне студије;
 • Поштовање принципа професионалне етике и њихову афирмацију код других чланова тима.

Свршени студент студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра оспособљeн је за рад у болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, заводима здравствене заштите, климатским лечилиштима, старачким домовима, школама и предшколским установама и у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему. Струковна медицинска сестра је, завршетком студија, квалификована за самостално обављање здравствене делатности након обављеног приправничког стажа и положеног стручног испита, сходно одредбама Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника („Сл. гласник РС“, број 50/06).

 

АКРЕДИТАЦИЈА 2022

 Табела предмета студијског програма Струковна медицинска сестра ОСС

 Детаљна спецификација предмета студијског програма Струковна медицинска сестра ОСС