drumski saobracaj

Студијски програм Саобраћај и транспорт образује студенте да примењују различите методе и техничка средства како би постали квалитетни струковни инжењер саобраћаја који се бави пословима у складу са потребама привреде и друштва из области: безбедност саобраћаја, планирање, пројектовање и управљање саобраћајем, технологија и организација транспорта робе и путника, шпедиција, логистика и комбиновани системи транспорта, транспортна средства, друмске саобраћајнице, осигурање у саобраћају и транспорту, информационе технологије у саобраћају и сл.

                Студенти своје вештине и знања стичу преко реализације студијског програма кроз трогодишње студије са шест семестара, уз најсавременији наставни процес применом интерактивне теоријске и практичне наставе, уз читав низ пратећих лабораторијских и практичних вежби, стручне праксе, посете привреди и стручним установама итд.

Осим што нуди сличан садржај програма као и водеће светске струковне школе, овај  студијски програм нуди још и:

 • фокусираност на решавање два кључна проблема:

      а) како безбедно и квалитетно организовати и реализовати саобраћај и транспорт,

    б) како максимално искористити властити потенцијал, знање и вештине, довољно опште техничко образовање да се може наставити рад у различитим професионалним областима рада или наставак образовања на вишим нивоима студија,

 • задовољавање захтева привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових вештина, знања и способности из области друмског саобраћаја,
 • стицање сертификата и квалификација усклађених са европским стандардима,
 • повезивање образовања из области Саобраћајног инжењерства и тржишта рада,
 • даље усавршавање наставних планова и програма,
 • обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуација резултата, како студената, тако и наставника, односно студијског програма у целини.

               

Реализацијом студијског програма Саобраћај и транспорт школују се и обучавају инжењери саобраћаја који поседују компетентност у европским и светским оквирима.

Кроз студијски програм Саобраћај и транспорт, постављени су и очекивани исходи учења, односно прецизни искази о томе шта ће студенти бити у стању урадити након завршетка студија на овом студијском програму и колико успешно ће то радити. Похађањем овог студијског програма студент стиче широку основу инжењерских знања и вештина које треба да га учине способним да индивидуално или у тиму решава конкретне проблеме из струке и да му пруже адекватну основу за наставак школовања.

Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на пословима:

 • спречавања и анализе саобраћајних незгода у циљу повећања безбедности саобраћаја,
 • планирања и регулисања стационарног и динамичког саобраћаја у градским срединама;
 • пројектовања саобраћајне сигнализације и терминала у друмском саобраћају;
 • организације и реализације транспорта путника и робе у друмском саобраћају;
 • шпедиције, логистике и комбинованих система транспорта,
 • осигурања у друмском саобраћају и утврђивања штете у саобраћају.

Свршени студенти Студијског програма Саобраћај и транспорт су компетентни да решавају практичне и реалне проблеме из праксе саобраћајног инжењерства, као и да наставе школовање на специјалистичким и мастер струковним студијама уколико се за то определе. Компетентност свршених студената, односно струковних инжењера саобраћаја, огледа се у спремности за самосталан рад у свим областима друмског саобраћаја

Саобраћај и транспорт - Акредитација 2022. 

Табела предмета студијског програма Саобраћај и транспорт - акредитација 2022. 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2022.

 

 Друмски саобраћај - Акредитација 2015. 

Табела предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2015. 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2015.

Саобраћајно инжењерство - Акредитација 2010.

Табела предмета Друмски саобраћај - акредитација 2010.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2010.

Пројекти , награде и признања