ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Oдржавање високог потенцијала Републике Србије у области друштвено-економског развоја, тражи одговорне студенти који су спремни да активно учествују у развоју економије и предузетништва у региону . То значи да ће потребе за струковним економистима у индустрији бити велике и да ће сваки добро обучен стручњак у овој области наћи посао и имати перспективу и могућност напредовања.  На студијском програму Економија и предузетништво на основним струковним студијама формира се стручни кадар који ће бити оспособљен за практичан и самосталан рад у струци, непосредно по дипломирању, као и за даље стручно усавршавање на специјалистичким и мастер струковним студијама.

Сврха студијског програма Економија и предузетништво на основним струковним студијама је образовање студената за реализацију пословних подухвата, континуиране иновације, допринос развоју локалне привреде, али и допринос економском развоју земље и региона. Студијски програм обезбеђује стицање широког спектра компетенција које су друштвено оправдане и корисне и које подразумевају конкретну примену стечених знања у пракси.

Циљеви студијског програма Економија и предузетништво су стицање знања, вештина и компетенција из области савременог привређивања, продубљивање теоријских и апликативних знања у области макроекономије, рачуноводства, привредног раста и развоја, међународних финансија, франшизинга, финансијских институција и инструмената, иновација, банкарског пословања, берзанског пословања, менаџмента, као и маркетинга. Посебна пажња је посвећена оспособљавању студената за компетентну примену стечених теоријских знања у циљу формулисања и разумевања проблема у пракси и изналажења начина за њихово решавање, са којим се суочавају привредни субјекти, банке, органи државне и локалне управе, уз остваривање дефинисаних циљева.

        Исход процеса учења је високо-стручно знање из области: економије, предузетништва, менаџмента и бизниса и повезаних дисциплина; развијање креативне, пословне, предузетничке и лидерске способности, које омогућавају компетентно управљање пословањем компаније; увођење и управљање иновацијима; управљање финансијама и успостављање нових пословних подухвата, као и даље стручно усавршавање.

Студенти су оспособљени да:

  • теоријска знања из стручних подручја користе у решавању практичних задатака;
  • развију креативне способности за обављање послова струковног економисте;
  • решавају конкретне пословне проблеме уз помоћ научних метода и поступака уз логистичку подршку информационих технологија;
  • теоријска знања из области макроекономије примене за практичну анализу макроекономских показатеља;
  • успешно покрећу и воде бизнис у савременим тржишним условима;
  • планирају, организују, воде и контролишу пословне процесе укључујући познавање финансијског пословања и стандарда квалитета;
  • прате и примењују иновације са посебним освртом на развој предузетништва;
  • развију креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање економских послова и вођење предузетничког бизниса.

Реализација студијског програма је у складу са савременим европским трендовима, задовољава исказану друштвену потребу за формирањем оваквог стручног профила, чиме се потврђује његова препознатљива сврха и друштвена улога.