МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм основних струковних студија Машинско инжењерство са два модула: Производно машинство и Механичка прерада дрвета произашао је из реалне потребе привреде Града Врања и Пчињског управног округа за струковним инжењерима машинства. Сврха студијског програма МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је образовање и оспособљавање студената за истраживачки и стручни рад у области машинског инжењерства. По завршетку студијског програма студенти имају интегрисано знање неопходно за учествовање у производњи, развоју и одржавању система у машинској и дрвној индустрији. Курикулум студијског програма  делом је усаглашен са циљевима пројекта ,,Велика мала привреда“ који се реализује уз подршку USAID-a.

Савладавањем студијског програма Машинско инжењерство студент стиче следеће опште способности:

 • разумевањe проблема у области машинског инжењерства,
 • анализа и синтеза знања у области машинског инжењерства,
 • примена стечених теоријских знања и коришћење стручне литературе у решавању практичних проблема у области машинског инжењерства,
 • праћење савремених технологија и унапређивање стечених знања,
 • коришћење савремених софтверских алата и инжењерског приступа решавања проблема,
 • разумевање професионалне и етичке одговорности струковног инжењера машинства,
 • преношење запажања и вештина својим колегама.

Модул - Производно машинство

Савладавањем предвиђеног програма на модулу Производно машинство, студент ће стећи одговарајуће специфичне стручне компетенције које ће му омогућити да самостално и/или у тиму:

 • познаје структуре конструкционих материјала у машинству,
 • пројектује машинске склопове и конструкције са апекта механичких и структурних катактеристика,
 • прорачунава режиме обраде при обликовању конструктивних материјала,
 • користи савремене софтвере при конструисању и развоју машинских делова и конструкција (AutoDesk AutoCAD, AutoDest Inventor, софтвере за 3Д штампу и визуелизацију процеса 3Д штампе...),
 • познаје и анализира технолошке процесе рада и система у машинској индустрији и шире,
 • препознаје аспекте предузетништва у организацији процеса производње,
 • анализира режиме мониторинга у циљу заштите животне средине и ради њеног очувања,
 • познаје аспекте менаџмента са освртом на организацију процеса производње и саме организације производно-пословних система,
 • примени знања у пракси.

Модул - Механичка прерада дрвета

Савладавањем предвиђеног програма на модулу Механичка прерада дрвета, студент ће стећи одговарајуће специфичне стручне компетенције које ће му омогућити да самостално и/или у тиму:

 • разликује својства дрвета као материјала за обраду,
 • разликује плочасте материјале, материјале за површинску обраду дрвета, окове и остале материјале,
 • познаје машине и алате за обраду дрвета,
 • израђује техничке цртеже и елаборате,
 • примењује одговарајуће материјале, везе и спојеве у разради конструкције финалних производа,
 • израђује технички цртеж финалног производа од дрвета у 2D и 3D апликативном програму,
 • користи савремене софтвере при конструисању и развоју делова и конструкција (AutoDesk AutoCAD, AutoDesk Inventor, софтвере за 3D штампу и визуелизацију процеса 3D штампе...),
 • анализира процесе заштите животне средине и мониторинга са аспекта њеног очувања у односу на радно окружење,
 • познаје аспекте менаџмента са освртом на организацију процеса производње и саме организације производно-пословних система,
 • контролише тачност обраде,
 • врши улазну, фазну, међуфазну и завршну контролу квалитета производа од дрвета,
 • води продајни процес и комуницира са партнерима на српском и енглеском језику, користећи традиционалну и информатичку технологију.

Савладавањем студијског програма основних струковних студија Одсека Врање Академије Машинско инжењерство остварују се исходи учења релевантни за основне струковне студије и стручни назив струковни инжењер машинства, који омогућују струковном инжењеру машинства да располаже кључним сазнањима и способностима разумевања појава и процеса у машинској и дрвној индустрији.