proizvodna eko        С обзиром на то да је наша земља на путу трансформације у једну модерну европску државу то значи да ће потребе за струковним економистима у индустрији бити велике и да ће сваки добро обучен стручњак у овој области наћи посао и имати перспективу и могућност напредовања.

Студенти ће бити оспособљени за организовање производње у индустријском сектору, пројектовањем и конструисањем одрживих пословних система, пројектовањем технолошких процеса који воде остваривању циљева предузећа у погледу остваривања добити од обављања пословних активности са што нижим трошковима који прате пословање уз постизање трајне конкурентске предности на тржишту, са акцентом на компјутерско управљање као и сталну практичну примену нових и иновативних техничко технолошких решења.

Сврха студијског програма Производна економијаје образовање студената за препознатљива и јасна занимања. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.

Висока школа примењених струковних студија у Врању ће кроз реализацију образовно – васпитних задатака доприносити бржем друштвено – економском развоју региона коме припада и земље у целини. С тим у вези, основни циљ студијског програма Производна економија на основним струковним студијама компатибилан је са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и укључује постизање компетенција за развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

Основни циљеви студијског програма Производна економија на основним струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области економских наука и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад. Поред тога, овај студијски програм усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења.

Крајњи циљ студијског програма Производна економија на основним струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Циљ студијског програма је и оспособљавање студената за индивидуалну мотивацију и способност, пројектовање и реализацију предузетничких подухвата у области индустрије, да самостално или заједно са организацијом / предузећем уочи и идентификује могућности и шансе за пословни успех.

Специфични циљеви реализације студијског програма:

 • Образовна и васпитна улога у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
 • Обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
 • Развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери;
 • Развој и примена како теоријских тако и практичних знања;
 • Развој сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде;
 • Образовање висококвалитетних струковних економиста са истакнутим креативним, тимским, комуникационим и аналитичким способностима;
 • Подстицање бржег друштвено–економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области економије, предузетничког и инжењерског менаџмента;
 • Развијање способности за сарадњу у обављању одговорнијих пословних активности и претварање пословне идеје у успех уз креативност и иновацију и уз примену менаџерских вештина током свих фаза животног циклуса бизниса;
 • Развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом;
 • Оспособљавање за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословној пракси, уз коришћење аналитичких метода и техника;
 • Оспособљавање студената за практичну примену стечених знања и вештина, креативног мишљења и предузимања ризика у пракси и стална иновација знања.

По завршетку основних струковних студија на студијском програму Производна економија формирају се стручњаци способни за развој и примену знања у непосредној привредној пракси. Студенти треба да стекну знање о комплексности економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, науче савремене методе и њихову примену у пракси. 

Производна економија - Акредитација 2018:

Табела предмета студијског програма Производна економија - акредитација 2018.

    Детаљна спецификација предмета студијског програма Производна економија - акредитација 2018.

Пројекти , награде и признања