ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 16.03.2020.

 

Сви облици директне наставе (предавања и вежбе, консултације) и израда предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт.

У складу са тим наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и организују рад са студентима на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Наставници и сарадници су дужни да студентима испоручују материјале за рад у терминима редовног распореда наставе предавања и вежби за конкретан предмет, у складу са планираном динамиком обраде садржаја предмета, као и да у том термину буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, Google Groups, Google Classroom, Google Hangouts, Viber, Skype, телефон).

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ ВШПСС У ВРАЊУ

ДА ПОЧЕВ ОД 01.03.2020. ГОДИНЕ

СВЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗМИРУЈУ НА РАЧУН БРОЈ:

840-2111666-06

ПРИМАЛАЦ: АТВСС НИШ

(АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ)

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО УПИСАТИ:

03-БРОЈ ИНДЕКСА

Објављена је КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија на студијском програму Инжењерски менаџмент за школску 2019/2020.годину.

 

Коначна ранг листа

Објављена је ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

за упис студената у прву годину специјалистичких струковних студија на студијском програму Инжењерски менаџмент за школску 2019/2020.годину.

 

Прелиминарна ранг листа

 У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија у првом уписном року уписаће на акредитованим студијским програмима:

 • ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - 30  самофинансирајућих студената

I - УСЛОВИ УПИСA 

 • У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са законом.
 • На специјалистичким струковним студијама уписују се студенти из следећих образовно–научних поља: техничко–технолошке науке, друштвено–хуманистичке науке и ИМТ поља.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

     Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова

III - РАНГ – ЛИСТЕ

     Школа утврђује ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама.

     Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама и резултату постигнутом на пријемном испиту.

Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 6 (шест) те кандидат по овом основу може стећи најмање 36, а највише 60 бодова. На пријемном испиту кандидат може да стекне највише 40 бодова. У случају да два или више кандидата имају исти број бодова предност има кандидат који има већи број бодова из стручно апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.

     Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једног дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

     Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

     Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан.

     Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.        

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: од 27.01.2020. године до 31.01.2020 од 8:00 до 14:00 часова
 • полагање пријемног испита: 01.02.2020. године у 10:00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг листе: до 03.02.2020. године до 12:00 часова
 • објављивање коначне ранг листе: до 04.02.2020. године до 14:00 часова
 • упис примљених кандидата: 05., 06. и 07.02.2020. године од 8:00 до 14:00 часова

     Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

     Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

     Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и на име студентског стандарда и осигурања и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

     Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

 

Академија техничко-васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу у чијем саставу се налази Висока школа примењених струковних студија у Врању добила је Дозволу за рад бр. 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019. године за извођење следећих студијских програма:

Основних струковних студија:

 • Производна економија – 30 студената
 • Инжењерство намештаја и ентеријера – 20 студената
 • Заштита животне средине – 20 студената
 • Прехрамбена технологија – 20 студената
 • Машинско инжењерство – 30 студената
 • Предузетнички менаџмент – 30 студената
 • Друмски саобраћај – 40 студената

Специјалистичких струковних студија:

 • Друмски саобраћај – 30 студената
 • Инжењерски менаџмент – 30 студената

Мастер струковних студија:

 • Технолошко инжењерство – 16 студената
 • Мешународна економија и предузетништво – 16 студената

 

 

 

 Обавештавају се студенти Високе школе примењених струковних студија у Врању да ће се РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ на свим студијским програмима на основним струковним студијама обавити према следећем распореду:

 • Подношење Захтева студента за рангирање до 10.10.2019. год. у библиотеци Школе до 12:00 часова
 • Објављивање Прелиминарне ранг листе 10.10.2019. год. у 14:00 часова
 • Подношење жалби на ранг листу 11.10.2019. год. од 08:00 до 12:00 часова
 • Објављивање Коначне ранг листе 11.10.2019. год. у 14:00 часова
 • Упис 14., 15. и 16.10.2019. год. од 08:00 до 14:00 часова

Висока школа примењених струковних студија у Врању

ОРГАНИЗУЈЕ СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ
НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА

и позива све студенте који су уписали
прву годину на основним струковним студијама
школске 2019/2020. године
да присуствују

СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ИНДЕКСА

Свечаност ће бити одржана
у понедељак 30. септембра 2019. године
у амфитеатру Школе са почетком у 10 часова.

 

 

Пројекти , награде и признања