ОБАВЕШТЕЊА

Директор Високе школе примењених струковних студија у Врању, на основу чл.86 Закона о високом образовању (“Сл.гл.РС”, бр.88/17), расписује

И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

1. Сарадник демонстратор за ужу научну област: Производне технологије у машинском инжењерству, на одређено време од 1 (једне) школске године, број извршилаца: 1.

УСЛОВИ: Студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

2.Сарадник демонстратор за ужу научну област: Макроекономија и рачуноводство, на одређено време од 1 (једне) школске године, број извршилаца: 2.

УСЛОВИ: Студент студија првог, другог или трећег степена који је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова, са просечном оценом најмање 8 (осам).

ОСТАЛО:  Општи и посебни услови за избор у звање су прописани Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о избору наставника и сарадника.   

Пријаве кандитата са прилозима (биографија, потврда о испуњености услова интерног конкурса и извод из матичне књиге рођених) подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање, ул. Филипа Филиповића бр.20., у року од 8 дана од дана објављивања интерног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Интерни конкурс

Прелиминарне ранг листе првог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Коначне ранг листе трећег уписног рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Прехрамбена технологија

 

 

Прелиминарне ранг листе трећег уписног рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Прехрамбена технологија

 

 

 

УПИС 2018 / 2019 - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

indeksi

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија у ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ уписаће укупно 61 студента, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели: 

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 7 7 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 7 - 7 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 8 - 8 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 3 3 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 8 8 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА - 9 9 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ - 19 19 Математика или економија 
УКУПНО: 15 46 61  

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

КОНКУРС - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА 2018 / 2019

 

  indeksi

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

- на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 30 самофинансирајућих студената;

- на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 30 самофинансирајућих студената. 

 

I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

 III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о специјалистичким струковним студијама.       

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 18.09. - 21.09.2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 24.09.2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 25.09.2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 26. и 27.09.2018. године од 8,00 до 14,00 часова

 ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

     Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

К О Н К У Р С

 

Коначне ранг листе првог продуженог рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

Прелиминарне ранг листе другог уписног рока по студијским програмима:

Друмски саобраћај

Инжењерство намештаја и ентеријера

Машинско инжењерство

Производна економија

Предузетнички менаџмент

Прехрамбена технологија

Заштита животне средине

 

 

 

УПИС 2018 / 2019 - ДРУГИ УПИСНИ РОК

indeksi

У прву годину основних струковних студија Висока школа примењених струковних студија у ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ уписаће укупно 79 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели: 

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 7 9 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 10 - 10 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 9 - 9 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 8 8 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 10 10 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 1 9 10 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 3 20 23 Математика или економија 
УКУПНО: 25 54 79  

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20,
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,
 • доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,оо ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

КОНКУРС ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

Испитни рок

Пријављивање испита

Термин одржавања

Септембар

29., 30. и 31. август 2018.

03. – 14. септембар 2018.

Октобар

14. и 15. септембар 2018.

17. – 28. септембар 2018.

Октобар 1

28. и 29. септембар 2018.

01. – 10. октобар 2018.

 

 Распореди испита - Октобар 1 - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 Распореди испита - Октобар - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 Распореди испита - Септембар - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 

Пројекти , награде и признања