ОБАВЕШТЕЊА

1.Nastavnici VŠPSS i eksperti

Висока школа примењених струковних студија у Врању са посебним задовољством обавештава јавност, да је као партнер пројекта IPA „To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young people”, укупне вредности 198.453,8 еура, успешно реализовала и последњу етапу пројекта, која се односила на финалну уплату Међународне бизнис школе из Ботевграда, Бугарска и испуњавање њихове уговорне обавезе као водећег партнера на пројекту.

У оквиру поменутог пројекта ВШПСС је остварила сарадњу са 13 основних и 6 средњих школа у Пчињском округу. Успешност сарадње може се сагледати из угла едукације ученика основних и средњих школа, њихових наставника и студената ВШПСС из области предузетништва и повећања материјално-техничких ресурса поменутих школа паметним таблама, којима је отворена могућност ка квалитетнијој и савременијој настави свих наставних предмета, као и ваннаставних активности у њима.

Руководство ВШПСС и запослени у њој исказују посебну захвалност:

 • Међународној бизнис школи у Ботевграду, водећем партнеру, за показану пословност при реализацији пројекта,
 • Школама Пчињског управног округа - носиоцима пројектних активности на изузетној сарадњи и
 • Свим учесницима који су помогли реализацију пројекта на максималном ангажовању у остваривању постављених задатака и циљева пројекта.            

Такође, руководство ВШПСС изражава и увереност у успешност будућих сарадњи, на добробит свих учесника предстојећих пројеката, као поборника савременог начина функционисања.

Посебно задовољство деле запослени у ВШПСС што се, још једном, на васпитно-образовној мапи, школа позиционирала као институција која може да изнесе обимне и нимало једноставно структуриране пројекте и потврди свој статус савремене школе.

Rise fotografija

Поштовани студенти Високе школе примењених струковних студија,

Компанија Coca-Cola HBC Србија расписује конкурс за нови Rise Management Trainee program за студенте четврте године, апсолвенте, дипломце, као и полазнике мастер студија акредитованих Универзитета и високих школа у Србији. Овај програм траје две године и подразумева пуно радно запослење. Полазници добијају прилику да уз рад са ментором усавршавају различите вештине неопходне младим лидерима, како би што лакше остварили свој пун пословни потенцијал. Битно је истаћи и да, након завршеног програма, студенти остају у компанији на јуниор менаџерским или експертским позицијама.

Период за пријаве кандидата је од 25. фебруара до 7. априла. Више о овоме можете пронаћи на ЛИНКУ или кликом на фотографију.

 Распореди испита - Јануар - 2018

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

 

Испитни рок

Врста студија

Пријављивање испита

Термин одржавања

Јануар

ОСС / ССС

29., 30. и 31. јануар 2019.

01. – 14. фебруар 2019.

МСС

25. март 2019.

26. – 29. март 2019.

Април

ОСС

04. и 05. април 2019.

08. – 19. април 2019.

МСС

06. мај 2019.

07. – 10. мај 2019.

Јун

ОСС

12., 13. и 14. јун 2019.

17. јун – 05. јул 2019.

МСС

20. и 21. јун 2019.

24. јун – 05. јул 2019.

 

ОСС – Основне струковне студије

ССС - Специјалистичке струковне студије

МСС – Мастер струковне студије

 

Коначна ранг листа првог уписног рока на мастер струковне студије :

Технолошко инжењерство

 

 

Прелиминарна ранг листа првог уписног рока на мастер струковне студије :

Технолошко инжењерство

 

 

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНE СТУДИJE 2018 / 2019 - ПРВИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину мастер струковних студија Висока школа примењених струковних студија у првом уписном року уписаће:

 • на акредитованом студијском програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 16 самофинансирајућих студената.

I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину мастер струковних студија може се уписати кандидат ако има: • високо образовање стечено на студијама првог степена студијама од најмање 180 ЕСПБ бодова. • На мастер струковним студијама могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

• Мастер струковне студије трају 2 (две) године, и имају најмање 120 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о мастер струковним студијама.

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на мастер струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о мастер струковним студијама.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

- пријављивање кандидата: 03.01.2019, 04.01.2019 и 08.01.2019.године од 8,00 до 12,00 часова

- oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 09.01.2019. године до 12,00 часова

- објављивање коначне ранг - листе: 10.01.2019. године до 12,00 часова

- упис примљених кандидата: 11.01.2019. године и 14.01.2019.године од 8,00 до 14,00 часова

Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

- пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Школи);

- фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;

- фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;

- извод из књиге рођених;

- уверење о држављанству; и

- друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на мастер струковним студијама у Високој школи примењених струковних студија подносе:

- извод из матичне књиге рођених;

- оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;

- два попуњена ШВ обрасца;

- попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);

- студентску књижицу (индекс); - две слике формата 3,5 х 4,5 cm и

- доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина за мастер струковне студије износи 80.000,00 динара по години (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања приликом уписа уплате износ од 5.000,00 динара.

 

К О Н К У Р С

 

Коначне ранг листе трећег уписног рока на специјалистичке струковне студије :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Обавештавају се сви студенти ВШПСС да се у периоду од 19. - 23. 11. укључе у обележавање Међународног дана студената, тако што ће цртати ликовне радове на тему везану за студијски програм на коме се налазе.

Сви радови биће изложени у холу школе, а 26.11. биће отворена изложба.

Ликовне радове предати у просторији библиотеке до 25.11.2018.г.

Руководство школе

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2018 / 2019 - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

  indeksi

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

 • на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 15 самофинансирајућих студената;
 • на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 9 самофинансирајућих студената. 

 
I - УСЛОВИ УПИСA

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

III - РАНГ – ЛИСТЕ

Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

Ранг листа се сачињава према критеријумима из Правилника о специјалистичким струковним студијама.       

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

 ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 14.11. - 16.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање ранг - листе: 19.11.2018. године до 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 20.11.2018. године до 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 21.11. - 23.11.2018. године од 8,00 до 14,00 часова

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

 • Уверење о дипломирању
 • Додатак дипломе

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • два обрасца ШВ-20, 
 • попуњен индекс,
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине.

V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

   Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

   Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

К О Н К У Р С

 

Коначне ранг листе другог уписног рока на специјалистичким струковним студијама :

Друмски саобраћај

Инжењерски менаџмент

Пројекти , награде и признања