ДОГАЂАЈИ

Студенти и професори Високе школе примењених струковних студија у Врању посетили су 12. Међунаордни сајам заштите животне средине '' Ecofair 2015. '' у Београду. Посета сајму организована је са циљем да се упознају са свим новинама и понудама у области заштите животне средине. Обишли су и штанд града Врања и разговарали са градским већником Немањом Нухијевићем. Боравак у Београду била је прилика да студенти студијских програма Заштита животне средине, Прехрамбена технологија и Производна економија посете и Агенцију за заштиту животне средине у Београду, која ради под окриљем Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Агенција обавља стручне послове који се односе на развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине. Спроводи државни мониторинг квалитета ваздуха и воде, шумарства, флоре и фауне, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских и подземних вода. Између осталог Агенција се бави и прикупљањем и обједињавањем података о животној средини, њиховом обрадом и израдом извештаја о стању животне средине, као и спровођењем политике заштите животне средине. Стручњаци Агенције упознали су студенте са организацијом рада, провели их кроз лабораторије у којима се обављају мерења и врши мониторинг. Одржане су и две презентације о климатским променама и биодиверзитету.

2015 10 15 sajam zastite zivotne sredine 01

2015 10 15 sajam zastite zivotne sredine 02

2015 10 15 sajam zastite zivotne sredine 03

''THE POWER OF KNOWLEDGE'' назив је шесте интернационалне научне конференције која је одржана у Агиа Триади у Грчкој. На конференцији се својим радовима представило четрдесетак професора и студената Високе школе примењених струковних студија из Врања. У два конференцијска дана говорило се о најразличитијим темама са циљем да се укаже на важност стицања знања. Од улоге локалних самоуправа и институција високог образовања у регионалном и локалном развоју, преко стратешког развоја менаџмента у индустрији , до модерних пословних комуникација, књижевности и уметност, улоге жене у предузетништву и еколошким проблима са којима се данас суочавамо. Радови свих учесника објављени су и у Зборнику. Овакве конференције акценат стављају и на регионалну сарадњу високообразовних институција. На конференцији су учествовали научни радници и студенти из Грчке, Македоније, Бугарске, Србије, Албаније и Турске.  

2015 10 knowledge solun

Проф. др Роберт Димитровски (проректор МИТ универзитета у Скопљу ):'' Ја сам један од виновнка овог окупљања. Ово је идеја која траје више од десет година. Пре свега јер сам сматрао да људи који су на универзитету треба да учине корак више. Тај корак више значи да стварају знање, а ако га стварају а не поделе са другима, онда као да ништа нису ни урадили. Ако стечено знање чувамо само за себе и само га ми користимо то није добро, јер не знамо да ли се оно може употребити негде. Због тога сам , још 2008. године, дошао на идеју да почнемо организовати скупове на тему знања. То је евалуирало, тако да смо имали конференције са варијацијама на тему знања. Једна од њих била је под слоганом ''Ново знање за нове људе''. Данас смо на конференцији ''Моћ знања'', а већ у децембру имаћемо скуп на тему ''Знање, вештине и способности''. На данашњем скупу дошли смо на идеју да се неки од следећих скупова одвија под називом ''Знање без граница''. Срећан сам што овде имамо радове из десетак земаља, што су присутни стручњаци са целог Балкана. Ми овде на најпластичнији начин показујемо како са науком, знањем и културом можемо бити повезани. Са ВШПСС у Врању имамо изузетну сарадњу. Ваш факултет јe препознао ову идеју и један је од првих који је ушао у концепт. Такође, ваша школа има одличну политику, јер се на скуповима појављујете организовано, није у питању ''one man shou'', и још је боље што доводите и студенте.''

2015 10 knowledge solun prof dr robert dimitrovski

Prof. Dr. Robert Dimitroski (Vice-Chancellor of MIT University in Skopje): I am one of those responsible for this conference. This is an idea that has lasted for more than ten years. After all, I thought that people who are at university should make a step forward. This step means they create knowledge, and if they create it and not share it with others, then it is as if they did not create it. If we keep this knowledge only for ourselves and we are the ones that use it,it is bad because we do not know whether it can be used elsewhere. That is why in 2008I came up with the idea to start organizingconferences on the topic of knowledge. Asit is evolved, we had conferences with variations on the theme of knowledge. One of them was under the slogan '' New skills for new people ''. Today we are at the conference '' The Power of Knowledge “, and in December we will have a conference on the topic “The knowledge, skills and abilities”. At today's meeting, we came up with the idea that one of these conferencescan have the name“Knowledge without borders''. I am happy that we have papers from several countriesand that experts from across the Balkansare presenters. We demonstrateherehow the science, knowledge and culture can be linked. We have excellent cooperation with College of Applied Vocational Studies in Vranje. Your college has recognized this idea and it is one of the first that entered the concept. Also, your college has a good policy, because the papers arepresented in an organized manner, it is not a '' one-man show, '' and it's even better that you bought your students.

Проф. Др Светлана Трајковић , директорка ВШПСС Врање : Учешће на међународним научним скуповима добра је прилика да се професори и студенти сретну са колегама факултета и високих школа из земаља у окружењу. Ту се размењују искуства, знања и успоставља нова сарадња. Ово је јединствено искуство и за сруденте јер имају прилику да јавно наступе и презентују не само свој рад већ и школу. Конференција ''Моћ знања'' други је по реду регионални научни скуп у чијем раду је наша школа активно учествовала.

  2015 10 knowledge solun prof dr svetlana trajkovic

Prof. Dr Svetlana Trajkovic, General Manager of College of Applied Vocational Studies in Vranje. Participation in international scientific conferences is a good opportunity for teachers and students to meet with colleagues from universities and colleges in neighboring countries. There they can share experiences, knowledge and establish new cooperation. This is a unique experience for students because they have the opportunity to make public appearance, present their papers and representCollege. The Conference '' The Power of Knowledge '' is the second regional scientific conference in which our college actively participated.

 

Проф. др Михаел Геревски ( директор ИЗИС, УКИМ у Скопљу): '' На оваквe конференцијe долазе стручњаци из различитих дисциплина. У сваком случају то су предводници у знању и новој технолигији. Ја сам први пут позван од стране професора Димитрова и заиста сам задовољан са свим предавањима кључних предавача. Радује ме да су то људи различитих струка, али као што и назив конференције каже свесни која је моћ знања. Зато је добро што су ту стручњаци из различитих области. Ово искуство је корисно и за присутне студенте, јер је у питању већи ниво презентација у односу на школска предавања. Поред тога чули су и најновија сазнања. Такође, студенти су имали и своје презентације што представља добар тренинг за њихов даљи напредак.’’

2015 10 knowledge solun prof dr mihael gerevski

Prof. DrMihael Gerevski (Director of IZIS, EKIM in Skopje): These kinds of conferences are visited by experts from different disciplines. Anyway, they are the leaders in knowledge and new technologies. I have been invited for the first time by professor Dimitrov and I am really satisfied with all the lectures from key lecturers. I am glad that they are people of different professions, and, as the name of the conference says, they are aware of the power of knowledge. Therefore, it's good that there are experts from various fields. This experience is also beneficial to the students, because it is a higher level of presentation in relation to educational lectures. In addition, they heard about the latest findings. The students also had their presentations, whichis a good training for their future development.

проф. др Јилдерај Чевић (проректор Интернационалног Балкан универзитета у Скопљу) : '' Почаствован сам што су ме позвали да учествујем на једној овако престижној конференцији. Из назива видим да је ово већ шеста по реду, што значи да има традицију и да је интернационално призната. Из наслова радова такође, видим да постоји велика разноликост тема, што и јесте циљ конференције. Присутни универзитети и високошколске установе , као и наставно особље морају да раде за добробит студената. Мислим да је одлична идеја да и студенти учествују, како би били мотивисани и могли да виде квалитет. Без њихове мотивације не можемо да очекујемо добре резултате.

2015 10 knowledge solun prof dr jildrej cevic

Yildiray Cevik (Vice-Rector of the International Balkan University in Skopje): I am honored to be invited to participate in a prestigious conference like this. I see from its name that it is the sixth one in a row, which means it has the tradition and it is internationally recognized. I also see from the title of the paper that there is a great diversity of subjects, which is the goal of the conference. Both universities and higher education institutions, as well as teaching staff, must work for the benefit of students. I think it's a great idea that students can participate, be motivated and be able to see the quality. Without their motivation we cannot expect good results.

Проф. др Mиша Христовски ( Ветеринарски факултет у Скопљу)   : Ове наше конференције, чији сам ја суорганизатор, су изузетно важне зато што знање треба презентовати. О знању треба причати, треба га размењивати са колегама и долазити до нових искустава које ће још више обогатити наша сазнања. Ово је шеста конференција која је још једном потврдила изузетну сарадњу са свим универзитетима, како државним тако и приватним, са високим школама такође , јер свима треба надоградња. Што се тиче презентације радова, увек се трудимо да буду нови, рецензирани, да утичемо на њихов садржај и квалитет, како би држали ниво скупова, да остану перманентно добри. Трудимо се да материјал буде употребљив, пре свега у електронском облику, али и у виду Зборника које штампамо.    

2015 10 knowledge solun prof dr misa hristovski

Prof. Dr. Mišo Hristovski (Faculty of Veterinary Medicine in Skopje): I am a co-organizer of theseconferences, whichareextremely important because knowledge should be presented. Knowledge should be discussed, it should be exchanged with colleagues and we should come up with new experience that will further enrich our knowledge. This is the sixth conference, which once again confirmed the excellent cooperation with all universities, both state and private ones, as well as colleges, because they all need to be upgraded. As for the presentation of papers, we always try to have new, peer-reviewed papers, to affect their content and quality in order to maintain the high level of the conference, and to remain permanently good. We try to have usable materials, primarily in electronic form, as well as the proceedings that we print.

Проф.др Вјера Гјурова (Софија) Много је важно да се размењују идеје. Овакав скуп нам даје могућност да се види ко како мисли, ради и докле је ко стигао на свом научном путу. Овакве конференције значајне су и за развој балканске научне мисли и унапређење знања сваког од учесника понаособ.

Prof. Dr. Vjera GJUREVA (Sofia) It is very important to exchange ideas. This conference gives us the ability to see how peoplethink, work, and how far they reached their scientific goals. These conferences are important for the development of the Balkan scientific thinking and improvement of knowledge of each participant individually.

Проф .др Михалис Стамболис (Солун) : Иако је конференција значајна сама по себи, сарадња са студентима некако је најинтересантнији део конференције. Сва остала предавања су добро организована, али моје мишљење је да је сарадња са студентима најважнија.

2015 10 knowledge solun prof dr mihalis stambolis

Prof. Dr. MihalisStambolis (Thessaloniki): Although the conference is significant itself, cooperation with the students issomehow the most interesting part of the conference. All sessions are well organized, but my opinion is that cooperation with the students is the most important.

Проф.др Мариос Милитадоу (Солун) Веома је важно да се окупе студенти из различитих земаља и упореде нивое својих знања по областима. Основна идеја оваквих научних скупова је и да постоји размена знања стеченог кроз институције образовања, јер оне не би требало да буду статичне. Без обзира да ли су на пример из Грчке или Србије, не би требало да буду затворене за нове теме, као и уопштено сарадњу, развој и размену студената. То је основа за све.

2015 10 knowledge solun prof dr marios militadou

Prof. Dr. MariosMilitadou (Thessaloniki) It is important to gather students from different countries and compare their levels of knowledge in various fields. The basic idea of ​​these conferences is that there is an exchange of knowledge acquired through educational institutions, because they should not be static. No matter where they are from, either from Greece or Serbia, for instance, they should be open to new topics, as well as general co-operation, development and exchange of students. This is the basis for everything.

 

Иако нема званично устаљеног датума, Светски дан река обележава се последњих дана септембра. Како се од ове године наша школа прикључила реализацији међународног Програма ''Еко школе- еко факултети'' обележавање овог дана прва је у низу активности , рекла је поздрављајући присутне директорка др Светлана Трајковић. Кроз овај програм настојаће се да школа добије зелену заставу и сврста се у ред високошколских установа које функционишу по захтевима и принципима заштите животне средине. У том циљу је и данашља активност у школи, нагласила је директорка Трајковић. У школи од недавно функционише и Еко одбор на чијем је челу мр Јасмина Стојиљковић. Она је овом приликом упознала присутне да се програм ''Еко школе-еко факултети'' састоји од седам корака. Први од њих је управо формирање овог одбора, а наредне активности биће у складу са Еколошким календаром у коме су садржани сви датуми важни за очување животне средине. Тако ће већ следећа акција бити у октобру, када се обележава Светски дан здраве хране, рекла је она. Студијска група за заштиту животне средине, али и студенти са других одсека имали су прилике да чују презентације на четири веома важне теме.''Појам и значај река'', ''Речни еко системи и животне заједнице'', ''Загађивачи река'' и ''Реке у Пчињском округу''. О овим веома значејним темама говорили су студенти одсека за заштиту животне средине. Указали су најпре на значај водотокова, разноврсност живог света, флоре и фауне у рекама и значају њиховог очувања. Посебан акценат стављен је на загађиваче и неопходности ширења свести код становништва о одговорном поступању према животној средини. У школи очекују да се сви студенти и запослени укључе у реализацију овог програма..

2015 09 28 dan reka 1

2015 09 28 dan reka 2

 

Студенти II и III године студијског програма “Прехрамбена технологија” 25. маја 2015. посетили су д.о.о. “NECTAR” П.Ј. Владичин Хан. Посета је извршена у оквиру реализације практичне наставе из предмета Технологија воћа и поврћа.

Студенте Високе школе са технологијом производње воћних концентрата и каша упознали су предметни наставник др Срђан Тасић и Љубиша Станковић, главни контролор квалитета.

Студенти су имали прилике да виде технологију производње воћне каше од јагода. Компанија “Nectar” је највећи произвођач воћних концентрата и каша у овом делу Европе и већински је власник словеначког „Fructal“-а.

Наши студенти и будући инжењери прехрамбене технологије нису крили задовољство овом посетом. Јединствена констатација студената била је да је привилегија радити у оваквој компанији а многи су у шали и прокоментарисали да „НИЈЕ СВЕЈЕДНО“.

 

 2015-05-25-nektar

Пројекти , награде и признања